De consument heeft het recht aan Studio Thien mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden Webshop Studio Thien.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP STUDIO THIEN


Ondernemingsgegevens: 
Studio Thien

Hoogstraat 8
3960 Bree
BE 0705.726.765
info@studiothien.be
tel./fax +32(89)461160Artikel 1: Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van Studio Thien, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree (België), Hoogstraat 8, BTW BE 0705.726.765, RPR , (hierna 'verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om geschenkartikelen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het volledige online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij via www.studiothien.be/www.studiothien.com/studiothien.nl/www.thien.be/www.uniekegeschenken.be. 
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De getoonde afbeeldingen zijn in elk geval nooit bindend.


Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Studio Thien is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Studio Thien is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Thien. Aangezien Studio Thien ook een fysieke winkel is kan in het uitzonderlijke geval een artikel tegelijkertijd gekocht worden in de winkel en in de webshop. Indien hierdoor het artikel uitverkocht zou zijn kan Studio Thien hier nooit voor verantwoordelijk gesteld worden. De klant zal via mail op de hoogte gesteld worden waarna een gepaste overeenkomst wordt afgesproken en hierna ook gehandeld wordt. De klant heeft het recht na deze mail zijn aankoop te annuleren. Studio Thien dient betalingen voor dit artikel terug over te maken aan de klant.
Studio Thien is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het volledige online assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Studio Thien. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of worden gereserveerd in de winkel voor een termijn van 5 werkdagen, al naar gelang de keuze van de klant tijdens het bestelproces.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via de betaalservice van PayPal
- via de betaalservice van Mollie 
- via overschrijving
- bij afhaling in de winkel
naar keuze van de klant tijdens het bestelproces. 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Studio Thien.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment dat het product verstuurd wordt. Studio Thien garandeert om elke verzending deftig te verpakken om beschadigingen te voorkomen en onbeschadigd aan te bieden bij de verzenddienst bPost. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Studio Thien te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Thien beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Thien zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Studio Thien waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Studio Thien. 
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Studio Thien mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Studio Thien en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Studio Thien, Hoogstraat 8, 3960 Bree.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Bij elke terugzending dient het formulier  voor herroeping ingevuld mee gestuurd te worden. Dit formulier kan u hier downloaden.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) onvoorzichtig geopend werd met schade aan die verpakking tot gevolg
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden Artikel 10: Privacy
Studio Thien verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Studio Thien toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. De klant kan zich ook aanmelden op onze nieuwsbrief via de website.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Studio Thien bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Studio Thien uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Studio Thien, Hoogstraat 8, 3960 Bree.
De klant zal nergens op de website van Studio Thien verplicht worden om zich aan te registreren met persoonlijke gegevens alvorens een aankoop te kunnen doen. Indien de klant kiest voor betaling via PayPal dan is de Privacy Policy van PayPal van toepassing. De betaalprocedure verloopt niet via de website van Studio Thien.
 Studio Thien respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  
De website van Studio Thien maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Elke bezoeker wordt bij elk bezoek steeds gewezen op het gebruik van Cookies op de website van Studio Thien.
Studio Thien houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Studio Thien om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Klantendienst 
Studio Thien is een éénmanszaak. Er is geen specifieke klantendienst in de onderneming ingesteld. Bij elke vraag kan u steeds contact opnemen met mevr. Els Van Thienen, bereikbaar op het telefoonnummer +32(89)461160, via e-mail op info@studiothien.be of per post op het volgende adres Studio Thien, Hoogstraat 8, 3960 Bree.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Thien. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Studio Thien kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.